... caminant pel Garraf

... caminant pel Garraf
...gaudiu amb nosaltres del Garraf... de la muntanya!. (Francesc - Castelldefels) Les caminades anunciades en aquest blog són les que organitza i convoca el C. Exta Roca Negra i és aquesta entitat la responsable d’elles, per tant, us heu de dirigir al C.E. Roca Negra per a fer els tràmits de participació.

Activitats: Acceptació Responsabilitats, Riscos i LOPD

Les caminades anunciades en aquest blog són les que organitza i convoca el C. Exta Roca Negra i és aquesta entitat la responsable d’elles, per tant, us heu de dirigir al C.E. Roca Negra per a fer els tràmits de participació.

Cada vegada és més freqüent que per fer qualsevol tipus d’activitat es demani una sèrie de requisits, LOPD, asseg
urances i responsabilitats per tal de que els participants estiguin coberts adequadament i que els organitzadors (siguin benèvols o remunerats) de qualsevol activitat no hagin d’assumir cap més responsabilitat que les estrictament necessàries.

Per altre banda, contínuament s’està parlant  del costos dels rescats a la muntanya i de la possibilitat de cobrar-los com ja es fa en altres països, per tant ens veiem en l’obligació de demanar-vos de que estigueu federats (FEEC o FEDME) per poder participar en les nostres activitats.

Per últim demanar-vos que a la primera participació que vingueu del any en curs porteu el full "Acceptació Responsabilitats, Riscos i LOPD" degudament complimentat i signat. No oblideu escriure en lletra clara i en majúscules. És molt important que ens doneu un o varis telèfons de contacte de persones conegudes vostres que puguem avisar en cas de necessitat. Adjunt està el document de "Acceptació Responsabilitats, Riscos i LOPD", l’imprimiu (millor en un sol full a doble cara), el complimenteu i el porteu a la primera activitat que participeu.

En el següent enllaç trobareu el document word per a descarregar-lo i poder-lo complimentar.

Acceptació Responsabilitats, Riscos i LOPD per a activitats

La no acceptació total o parcial d’aquest escrit (i la dels relacionats) suposa la impossibilitat de participar en qualsevol de les activitats coordinades pel Centre Excursionista Roca Negra (CERN) (també descrites en  FontanaCaminant). Heu de signar aquest primer fullanotar telèfons de contacte, i també heu de signar al final pel document pel que fa referència a la Llei de Protecció de Dades (LOPD).
Jo (els vostres noms i cognoms):                                                         

DNI:                                                       mòbil:         
A continuació escriviu els noms i mòbils de dues persones a qui trucar en cas de necessitat:

                                                                                   
Signatura d’acceptació del document:                        data:




ACCEPTACIÓ del PARTICIPANT de les RESPONSABILITATS i RISCOS de les ACTIVITATS CERN

Jo. El signant d’aquest document, MANIFESTO: 
1.- Assumeixo que per les característiques pròpies d’aquestes activitats i per estar realitzades fonamentalment en un entorn natural, no poden estar exemptes de risc.
2.- Que he llegit i accepto íntegrament les “normes i recomanacions” exposades a la adreça: http://rocanegracastelldefels.blogspot.com.es/p/normes-recomanacions.html
3.- Manifesto estar al corrent de la ruta, trajecte o activitat en que participo i que he llegit, prèviament, les característiques, dificultats, distància, desnivell i riscos particulars de la activitat que estan explicats a la entrada específica i publicada a:
o que he sigut informat per altres mitjans, i que per tant soc coneixedor, estic capacitat i accepto els riscos i dificultats de l’activitat
4.- Que participo de pròpia voluntat e iniciativa, assumint íntegrament els riscos, danys i conseqüències derivades de la meva participació.
5.- Que soc coneixedor de que aquestes activitats no tenen assegurança específica per cobrir les despeses mèdiques de rescat o d’altres tipus que foren necessàries, per tant, reconec que estic federat en l’any en curs (FEEC o FEDME) amb la llicència adient per l’activitat i que, si fos necessari, assumiré les despeses que puguin ocasionar la meva atenció mèdica, de rescat o d’altres tipus que pugessin ser necessàries i que no faré responsable a la organització ni al guia o coordinador per aquests càrrecs ni per haver-los demanat ni per fer actuacions de cures o mèdiques sobre la meva persona, sempre que fossin necessàries a criteri del guia o coordinador.
6.- Certifico que estic en condicions psíquic-físiques necessàries per a realitzar l’activitat, que tinc una bona salut i que no pateixo cap malaltia, defecte físic o lesió que desaconselli la meva participació o pugui agreujar-se amb ella. Certifico que no estaré sota la influència de l’alcohol ni de qualsevol altre droga o fàrmac durant la activitat. En el cas de estar prenent medicació, certifico que he consultat al metge i que tinc la seva aprovació per participar mentre estic sota la influència dels medicaments.
7.- Que disposo dels coneixements, la capacitat física i destresa tècnica suficients com per a garantir la meva pròpia seguretat en l’entorn i sota les condicions en les que es desenvolupa l’activitat. També que disposo del material esportiu i de seguretat adient i necessari per poder realitzar tota l’activitat en termes d’autosuficiència (també aigua i menjar).
8.- Durant el transcurs de l’activitat em comprometo a obeir les instruccions u ordres dels monitors, guies o instructors, així com a mantenir un comportament responsable que no augmenti els riscos per a la meva integritat física o psíquica, o la de tercers. Durant la caminada només el guia és la persona que pot comandar el grup, ell gestiona el camí, el ritme i les aturades. Durant l’activitat ningú pot anar per davant d’ell.
9.- Que em comprometo a seguir les pautes generals de respecta al medi ambient, de les que s’enuncien unes quantes a continuació:
- No heu de deteriorar els recursos biòtics, geològics, culturals o, en general, el paisatge.
- No es permès arrancar flors ni plantes, ni endur-se pedres.
- Heu de realitzar les necessitats fisiològiques en els espais adequats o, en tot cas, fora de l’aigua i lluny de punts de pas o reunió de persones.
- No heu d’encendre foc ni provocar situacions de risc d’incendi.
- No heu de llençar ni abandonar objectes o residus sòlids o líquids (ni orgànics ni no-orgànics) fora dels llocs habilitats expressament per a la recollida dels mateixos. Heu d’endur-se les escombraries que genereu (siguin del tipus que siguin).
- No us heu de sortir del recorregut marcat o indicat pel guia. Heu de transitar pels camins senyalitzats sense passar per camps de conreu ni anar camp a travessa.
- Heu de mantenir discreció i silenci.

CLÀUSULA LOPD ACTIVITATS ESPORTIVES / LLEURE i CONSENTIMENT DRETS D’IMATGE
La participació en les activitats convocades pel CENTRE EXCURSIONISTA ROCA NEGRA són per als socis de l’entitat i, per tant, en el moment de la seva alta com a socis van ser informats i van signar i acceptar que al Centre tractem la informació que ens va facilitar amb la finalitat, entre d’altres, de participar en les activitats esportives i de lleure de la nostra entitat i realitzar les tasques administratives que siguin necessàries. Sobretot en el que fa referència als temes de seguretat durant l’activitat, per això mateix, el participant es compromet a notificar-nos qualsevol variació en les seves dades.
Sol·licitem també el seu consentiment per a realitzar comunicacions, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, referents a la activitat en la que participi que considerem poden ser del seu  interès i seguretat,. Si no s’accepta aquesta condició, no serà possible participar en l’activitat.
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment per poder publicar les seves imatges, obtingudes durant la seva participació en les activitats corresponents, a la pàgina web, xarxa social, revista o qualsevol altra mitjà electrònic o de premsa del CENTRE EXCURSIONISTA ROCA NEGRA i FontanaCaminant, sense que tals captacions tinguin finalitats publicitàries, comercials o de naturalesa anàloga. L’esmentat consentiment exprés podrà ser revocat en qualsevol moment per l’interessat.
Per tant, per a poder participar en les activitats organitzades pel C. EXTA. ROCA NEGRA, el signant d’aquest document autoritza al CERN a:
               El tractament de les seves dades de caràcter personal.
                 Rebre informació per qualsevol mitjà electrònic o equivalent.
               A la publicació de les seves imatges.
Si no s’accepten aquests punts no es pot participar en les activitats del CE Roca Negra.
Marqueu les tres caselles, escriviu les vostres dades i signeu:

Nom i Cognoms de l’interessat:                                  
DNI:                                                                           Signatura
Data:





Validesa d’aquest document (dues parts): fins al 31 de desembre del any de la signatura.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada