... caminant pel Garraf

... caminant pel Garraf
...gaudiu amb nosaltres del Garraf... de la muntanya!. (Francesc - Castelldefels) Les caminades anunciades en aquest blog són les que organitza i convoca el C. Exta Roca Negra i és aquesta entitat la responsable d’elles, per tant, us heu de dirigir al C.E. Roca Negra per a fer els tràmits de participació.

caça

Calendari de caça de la província de Barcelona per a la temporada 2022-2023

Al 22 de març de 2022 va sortir publicada la RESOLUCIÓN ACC/821/2022 al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8635 - 28.3.2022 - CVE-DOGC-B-22083041-2022.

En aquest document estan recollides les dates i condicions per a la caça de les diferents espècies que es poden capturar al nostre territori. Tot plegat és força llarg i complex, per això us resumim les dates genèriques de la província de Barcelona; tanmateix, no vol dir que no pugueu trobar caceres fora d’aquestes dates, ja que se’n poden convocar per motius específics en funció dels tipus d’animals o pels danys provocats per l’excés d’individus de determinades espècies.

Calendari genèric de la província de Barcelona:

  • Mitja Veda: 21/08/2022 – 28/08/2022 – 04/09/2022 – 11/09/2022.
  • Caça menor del 09/10/2022 al 05/02/2023.
  • Caça major del 04/09/2022 al 26/03/2023.

Us recordem que aquesta informació la difonem per tal que estigueu atents a les zones i batudes de caça a fi d’allunyar-se el màxim possible i evitar la seva perillositat, tant per les possibles ferides de bala, com per trobar animals ferits fugin dels caçadors. Us recordem també que, abans de programar l’activitat, us informeu si a la zona on voleu practicar-la hi haurà alguna batuda de caça i si així fora, buscar rutes alternatives.

En aquesta resolució també es recullen normes específiques, fonamentalment per als caçadors, però n’hi ha una molt important per als altres usuaris de la muntanya i que heu d’acatar i respectar. El rebuig a la pràctica de certes activitats no s’ha de combatre al medi natural i molt menys durant la seva realització. Us transcrivim el text en referència:

8.4 Queda prohibido perjudicar al normal funcionamiento de la acción de caza de forma intencionada, cuando de forma expresa y manifiesta se busque entorpecerla. En ese caso, la persona designada jefe/a de grupo podrá solicitar la intervención de los y las agentes de la autoridad para dar una respuesta apropiada al requerimiento, quienes actuarán según las circunstancias específicas del caso.

També us incloem part dels textos que fan referència a certes obligacions dels caçadors i que importen directament als altres usuaris.

5.1 Recogida de cartuchos

Es obligatoria la recogida de los cartuchos y vainas de la munición utilizada en la actividad cinegética. Se realizará de forma inmediata al abandonar el lugar donde se ha desarrollado la actividad, o, en el caso de la caza de aves acuáticas en zonas húmedas, humedales, parajes inundados o inundables, la superficie debe quedar libre de ellos cuando finalice la cacería para evitar el deterioro del medio natural.

8. Seguridad y control de la caza

8.3 La persona o entidad titular del aprovechamiento cinegético o la persona en quien delegue, de acuerdo con el plan técnico de gestión cinegética vigente, comunicará con la máxima previsión posible, y en cualquier caso antes de su inicio, al Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, mediante el tramitador o la aplicación informática que este departamento habilite al efecto, las batidas de caza mayor previstas durante la temporada hábil de caza, indicando la matrícula del terreno cinegético, la fecha, el horario previsto, el municipio y las coordenadas UTM del punto central de la batida.

8.5 La persona cazadora tendrá que descargar el arma de acuerdo con la legislación vigente, y, en cualquier caso, cuando bajo cualquier circunstancia se aproxime o se le aproximen otras personas, cuando abandone la parada cuando finalice la cacería o cuando sea requerida por los y las agentes de la autoridad. El paso por las zonas incendiadas o por aquellas zonas que tengan activado el Plan Alfa de nivel 3 se realizará con las armas descargadas. Asimismo, en caso de inspección por parte de los y las agentes de la autoridad, la persona cazadora, tan pronto le sea requerido, tendrá que dejar su arma en el lugar que le indiquen, de tal forma que quede fuera de su alcance hasta que los o las agentes le indiquen que puede recuperarla.Durant molts anys he estat difonent les batudes del senglar que s’anuncien per la zona del Garraf/Foix. Si ho he fet és per recordar a tots els que anem pel medi natural que les batudes són perilloses i que és molt recomanable allunyar-se d’elles tant com ens sigui possible i, si pot ser, canviar el recorregut previst per evitar-les.

Els motius:

  • Tothom sap d’on surt la bala, però ningú pot garantir on anirà a parar. A més, una bala (munició de caça major – senglar) a 2 quilòmetres pot matar. A més, independentment de la bona punteria del caçador, un rebot de la bala pot fer-li canviar la direcció i anar a parar a la nostra zona si estem massa a prop. Per tant, és recomanable mantenir-nos allunyats de l’àrea de batuda a més de 2 quilòmetres, d’aquí la importància de conèixer els mapes de les caceres amb anterioritat per adaptar el nostre recorregut.
  • També s’ha de pensar en la possibilitat de trobar-nos amb un “senglar ferit” (o no) que fugint dels caçadors se surti de l’àrea de batuda i, esverat, vagi corrent pels corriols. Un senglar ferit és incontrolable i mentre els caçadors no l’abatin, el risc que ens pugui fer mal, si ens el trobem, és molt alt.

Per tot això i per altres raons menys importants i durant molts anys he cregut que era bo fer campanya perquè les batudes siguin anunciades i que nosaltres les hi donem la màxima difusió perquè tothom que pugui s’allunyi d’elles.Algunes dades curioses
Algunes dades curioses extretes de la Memòria Anual de Caça Temporada 2012-2013 de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat Àrea d’Activitats Cinegètiques, publicada el 2 de gener de 2014:

- Segons dades d’octubre de 2013 els terrenys amb l’aprofitament de caça gestionat (amb pla tècnic de gestió cinegètica) suposen el 90,5% de la superfície de Catalunya. (2.912.336  Ha).
68.826 és el nombre de llicències de caça emeses durant l’any 2012.
- Durant la temporada 2012-2013, a la província de Barcelona van ser alliberades per a repoblació 28.374 perdius roja i es van caçar 20.615 durant el mateix període. 
- A Espanya hi ha 1.000.000 llicències de caça amb les que cada any es maten 30.000.000 animals utilitzant 250.000.000 cartutxos que deixen a la muntanya 5.000.000 Kg de plom, degut a aquest plom i la seva toxicitat moren al any 30.000 ocells aquàtics.